Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova IV

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ

MAS Královédvorsko, z. s. vyhlásilo dne 18. března 2019 čtvrtou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit v oblasti investice do zemědělských podniků, nezemědělské podnikání, podpora zemědělských produktů a neproduktivní investice v lesích v rámci Fichí č. 2, 3, 4 a 5. 

Žadately mohou být zemědělští i nezemědělští podnikatelé a držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů. 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE 

Příjem žádostí na MAS bude probíhat ve dnech 8. 4. – 26. 4. 2019.

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ

Výběr projektů - zápis + prezenční listina

Věcné hodnocení - zápis + prezenční listina

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Poskytované konzultace pro žadatele

Schválení výzvy RO SZIF

 

Pravidla pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Interní postupy pro programový rámec PRV

Finanční zdraví - postup doložení přílohy na PF

Finanční zdraví - metodika výpočtu

Finanční zdraví - tabulka pro výpočet

Instruktážní list k žádosti o dotaci

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst

VYHLÁŠENÉ FICHE 

(Pro stažení a správné zobrazení fichí dejte otevřít, následně uložte do svého počítače a otevřete uložený soubor z místa ve svém počítači)

F2 Investice do zemědělských podniků

F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

F5 Neproduktivní investice v lesích

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

Soulad se SCLLD MAS Královédvorsko - povinná příloha pro všechny Fiche

Čestné prohlášení ke stavebním pracím - povinná příloha pro všechny Fiche

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel - vzor povinné přílohy pro všechny Fiche

Čestné prohlášení žadatele k posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy 11 Pravidel - vzor povinné přílohy pro Fichi 2,5, která je součástí Žádosti o dotaci

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa dle přílohy 10 Pravidel - povinná příloha pro Fichi č. 5

OSTATNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

Registrace žadatele do portálu farmáře

Návod na vygenerování žádosti v PF

Pravidla publicity

Registr podpor de minimis

Brožura s popisem podporovaných aktivit, výše dotace k jednotlivým opatřením/fichím a informace pro žadatele - časový harmonogram