Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova III

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ

MAS Královédvorsko, z. s. vyhlásilo dne 31. května 2018 třetí výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit v oblasti investice do zemědělských podniků a neproduktivních investic v lesích v rámci Fichí č. 2 a 5. Žadateli mohou být nejen zemědělští podnikatelé, ale i držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů. 

Příjem žádostí na MAS bude probíhat ve dnech 20. 6. – 4. 7. 2018.

 

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO PŘÍJEMCE

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ

VÝBĚR PROJEKTŮ - zápis + prezenční listina

VĚCNÉ HODNOCENÍ - zápis + prezenční listina

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Poskytované konzultace pro žadatele

Schválení výzvy RO SZIF

Pravidla pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Interní postupy pro programový rámec PRV

Finanční zdraví - postup doložení přílohy na PF

Finanční zdraví - metodika výpočtu

Finanční zdraví - tabulka pro výpočet

Instruktážní list k žádosti o dotaci

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst

VYHLÁŠENÉ FICHE 

(Pro stažení a správné zobrazení fichí dejte otevřít, následně uložte do svého počítače a otevřete uložený soubor z místa ve svém počítači)

F2 Investice do zemědělských podniků

F5 Neproduktivní investice v lesích

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

Soulad se SCLLD MAS Královédvorsko - povinná příloha pro všechny Fiche

Čestné prohlášení ke stavebním pracím - povinná příloha pro všechny Fiche

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel - vzor povinné přílohy pro všechny Fiche

Čestné prohlášení žadatele k posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy 11 Pravidel - vzor povinné přílohy pro Fichi 2,5, která je součástí Žádosti o dotaci

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa dle přílohy 10 Pravidel - povinná příloha pro Fichi č. 5

OSTATNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

Registrace žadatele do portálu farmáře

Návod na vygenerování žádosti v PF

Pravidla publicity

Registr podpor de minimis

Brožura s popisem podporovaných aktivit, výše dotace k jednotlivým opatřením/fichím a informace pro žadatele - časový harmonogram