Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova II

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE PROBÍHAT VE DNECH OD 14. 3. 2018 DO 4. 4. 2018

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MAS (včetně příloh) PROBÍHÁ ZASLÁNÍM PŘES PORTÁL FARMÁŘE

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH PROJEKTŮ

VÝBĚR PROJEKTŮ

Zápis z výběru + prezenční listina

VĚCNÉ HODNOCENÍ

Zápis z věcného hodnocení + prezenční listina

Poskytované konzultace pro žadatele

Schválení výzvy RO SZIF

Pozvánka na seminář pro žadatele, Prezentace ze semináře

Pravidla pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Interní postupy pro programový rámec PRV

PRO ŽADATELE JEJICHŽ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE JSOU VYŠŠÍ NEŽ 1 000 000 Kč bez DPH, NUTNO VYPLNIT FINANČNÍ ZDRAVÍ

Finanční zdraví 

VYHLÁŠENÉ FICHE 

(Pro stažení a správné zobrazení fichí dejte otevřít, následně uložte do svého počítače a otevřete uložený soubor z místa ve svém počítači)

F1 Vzdělávací a informační akce

 

F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

Soulad se SCLLD MAS Královédvorsko - povinná příloha pro všechny Fiche

Čestné prohlášení ke stavebním pracím - povinná příloha pro všechny Fiche

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel - vzor povinné přílohy pro všechny Fiche

OSTATNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst

Registrace žadatele do portálu farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Pravidla publicity

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

Registr podpor de minimis

Brožura s popisem podporovaných aktivit, výše dotace k jednotlivým opatřením/fichím a informace pro žadatele - časový harmonogram