Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova I

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ

MAS Královédvorsko, z. s. vyhlásilo dne 18. července 2017 první výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit v oblasti zemědělství a lesnictví v rámci Fichí č. 2, 5, a 6. Žadateli mohou být nejen zemědělští podnikatelé, ale i držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů. Příjem Žádostí na MAS bude probíhat ve dnech 1. – 28. srpna 2017 po telefonické či e-mailové domluvě.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - ZDE
VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

 - Zápis ze zasedání hodnotící komise

 - Prezenční listina

VÝBĚR ŽÁDOSTÍ O DOTACI 

- Zápis ze zasedání Výboru 

- Prezenční listina

VYBRANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI - ZDE

 

TEXT VÝZVY

Poskytované konzultace pro žadatele

Schválení výzvy RO SZIF

Pozvánka na seminář pro žadatele, Prezentace ze semináře ze dne 3. 8. 2017

Pravidla pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Interní postupy pro programový rámec PRV

Finanční zdraví - postup doložení přílohy na PF

Finanční zdraví - metodika výpočtu

Finanční zdraví - tabulka pro výpočet

Instruktážní list k žádosti o dotaci

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst

VYHLÁŠENÉ FICHE 

(Pro stažení a správné zobrazení fichí dejte otevřít, následně uložte do svého počítače a otevřete uložený soubor z místa ve svém počítači)

F2 Investice do zemědělských podniků

F5 Neproduktivní investice v lesích

F6 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

Soulad se SCLLD MAS Královédvorsko - povinná příloha pro všechny Fiche

Čestné prohlášení ke stavebním pracím - povinná příloha pro všechny Fiche

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel - vzor povinné přílohy pro všechny Fiche

Čestné prohlášení žadatele k posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy 11 Pravidel - vzor povinné přílohy pro Fichi 2,3,4 a 6, která je součástí Žádosti o dotaci

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa dle přílohy 10 Pravidel - povinná příloha pro Fichi č. 6

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu dle přílohy 21 Pravidel - povinná příloha pro Fichi č. 6

Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny dle přílohy 18 Pravidel - povinná příloha pro Fichi č. 6

OSTATNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

Registrace žadatele do portálu farmáře

Návod na vygenerování žádosti v PF

Pravidla publicity

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

Registr podpor de minimis

Brožura s popisem podporovaných aktivit, výše dotace k jednotlivým opatřením/fichím a informace pro žadatele - časový harmonogram