Vyhlášena 9. výzva z Programu rozvoje venkova

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ

MAS Královédvorsko, z. s. vyhlásilo dne 17. března 2021 devátou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na podporu  zemědělského podnikání a neproduktivních investic v lesích.

Žadateli mohou být zemědělští podnikatelé a držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů. 

Příjem žádostí na MAS bude probíhat ve dnech 22. 3. – 22. 4. 2021

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

 

VÝBĚR PROJEKTŮ + prezenční listina

VĚCNÉ HODNOCENÍ + prezenční listina

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU

 

Konzultace: od 17. 3. – 22. 4. 2021, vždy po předchozí domluvě přesného termínu

Schválení výzvy RO SZIF

 

Pravidla pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Interní postupy pro programový rámec PRV

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Postup pro vygenerování žádosti, předání na MAS a následná registrace na RO SZIF

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

VYHLÁŠENÉ FICHE 

(Pro stažení a správné zobrazení fichí dejte otevřít, následně uložte do svého počítače a otevřete uložený soubor z místa ve svém počítači)

F5 Neproduktivní investice v lesích - alokace na fichi 680 698 Kč

F2 Investice do zemědělských podniků - alokace na fichi 670 000 Kč

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

1) Soulad se SCLLD MAS Královédvorsko - povinná příloha pro všechny Fiche

2) Osvědčení právního statutu vč. dokladu o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (např. stanovy, volba statutárních orgánů atd.). Pro osvědčení je možné využít výpis z rejstříku ARES či JUSTICE. Výpis nemůže být k datu předložení žádosti starší než 1 měsíc

3) Čestné prohlášení ke stavebním pracím - povinná příloha pro všechny Fiche

V případě, že projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu a součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy, doloží žadatel VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU, že na daný projekt není zapotřebí stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu.

4) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel - vygeneruje se u rozpracované žádosti o dotaci v Portálu farmáře

5) Čestné prohlášení žadatele k posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy 11 Pravidel - vzor povinné přílohy pro Fichi 2,5, která je součástí Žádosti o dotaci

6) Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa dle přílohy 10 Pravidel - povinná příloha pro Fichi č. 5

OSTATNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

Registr podpor de minimis

Příručka pro publicitu