TVORBA MAP V ČASE

MAP I se ujala Místní akční skupina Královédvorsko (dále jen MAS) v partnerství s městem Dvůr Králové nad Labem na začátku roku 2016.  První MAP na v ORP byl dokončen a schválen v listopadu 2017, společně s Akčním plánem aktivit na rok 2018.

Na začátku roku 2018 se projekt rozjel ve své druhé etapě jako MAP II. Tento projekt realizoval všech 21 aktivit, které byly obsahem Akčního plánu na rok 2018. Na konci roku bylo naplňování akčního plánu vyhodnoceno a byl zpracován navazující akční plán na rok 2019. Obdobně se bude postupovat také pro rok 2020, pro který bude zpracován poslední akční plán tohoto MAP.

Pod vedením MAS byl sestaven realizační tým, řídící výbor a dále koordinační pracovní skupina. Do nich se zapojili zástupci všech hlavních partnerů v ORP – zřizovatelů, škola školských zařízení, neziskových organizací, dalších organizací a veřejnosti.

Administrativní práce na projektu MAP II začaly od 1. 1. 2018, od března již začalo pracovat 14 pracovních skupin, které se scházejí 4 x do roka po celou dobu realizace projektu. Nedílnou součástí projektu jsou také tzv. místní lídři, jejichž náplní je koordinace aktivit (vzdělávací akce, neformální setkání, workshopy...) v rámci jednotlivých pracovních skupin. Projekt MAP II byl realizován do prosince 2022.

Nyní se nacházíme v prostředí projektu MAP III. Tento projekt je realizován od ledna 2022 do listopadu 2023. Cílem projektu je zhodnotit celé akční plánování od roku 2016 a aktualizovat MAP podle aktuálních témat a potřeb v území. V projektu funguje 12 pracovních skupin, které se pravidelně setkávají. Velmi dobře funguje spolupráce mezi aktéry v území.