MAS Královédvorsko realizuje projekt od 1.9.2015 do 31.12.2023 pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001884.

Projekt je zaměřen na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Královédvorsko. V rámci projektu budou podpořeny přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS v souvislosti s naplňováním strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 na území působnosti Místní akční skupiny Královédvorsko, z. s. Součástí bude animace škol a školských zařízení v OP VVV na území MAS.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. 

CO JE CÍLEM PROJEKTU?

Cílem projektu je naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Královédvorsko na období 2014-2020 a posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Dále je cílem zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí. 

JAKÁ ZMĚNA JE OČEKÁVÁNA?

V rámci projektu dojde k posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních shopností místní akční skupiny. Prostřednictvím realizace tohoto projektu získá místní akční skupina neocenitelné zkušenosti s administrací a řízením veškeré agendy spojené s naplňováním strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. Získané zkušenosti pomohou k lepšímu uplatnění při rozvoji venkovských oblastí a k lepšímu zajištění rozvojových aktivit. V rámci projektu pracovníci či členové MAS získají odborné znalosti a vědomosti vč. potřebných poznatků a příkladů dobré, ale i špatné praxe, což pomůže v jejich profesním růstu a pomůže zvýšit kvalitu a úroveň Místní akční skupiny Královédvorsko, z. s. To vše povede k úspěšnému naplnění realizace SCLLD, což bude mít za pozitivní následek další rozvoj navazujících činností a aktivit v regionu, které zvýší jeho konkurenceschopnost.
MAS v rámci realizace SCLLD přispěje k:
- snížení nezaměstnanosti ve venkovské oblasti a zvýšení uplatňování uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově
- stabilizaci obyvatelstva zvyšováním a změnami jeho kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí
- podpoře podnikatelských příležitostí, včetně zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti
- využití rozvojového potenciálu venkova (lidský potenciál, atraktivita prostředí, alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a oživení kulturního života)
- vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském prostoru
- zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (sociálních, zdravotních a návazných).
- podpoře rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků), podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb
 
JAKÉ AKTIVITY BUDOU REALIZOVÁNY?
 
Projekt je zaměřen na přípravu a realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020, přičemž součástí budou mimo jiné aktivity spojené s realizací strategie CLLD (např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním či evaluací strategie CLLD). V rámci projektu budou realizovány následující aktivity vedoucí k naplňování strategie Komunitně vedeného místního rozvoje vč. zajištění animace škol a školských zařízení v OP VVV:
 
Aktivita č. 1 - Přípravné, podpůrné činnosti: jedná se např. o přípravu strategie CLLD či vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS atd.
 
Aktivita č. 2 - Provozní činnosti: součástí této aktivity je např. aktualizace, evaluace a monitoring strategie CLLD, aktualizace postupů (výběr a hodnocení formálních náležitostí, přijatelnost, věcné hodnocení atd.), vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS, agenda související s výzvami MAS (zpracování výzvy MAS a hodnotících kritérií, vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění, poskytování konzultací, příjem žádostí, posousení souladu s SCLLD, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení, výběr projektů, postoupení žádostí, opravy a doplnění dokumentů, informování žadatelů, vyřizování odvolání atd.), aktualizace webu, vedení složek projektů a uchovávání dokladů, posouzení změn, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola a konzultace projektů  atd.
 
Aktivita č. 3 - Animace strategie CLLD: součástí třetí aktivity je např. propagace strategie CLLD (zpravodaj, výroční zprávy atd. ), osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností (workshopy, besedy, konference atd.) či pořádání seminářů pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS atd.
 
Aktivita č. 4 - Animace škol a školských zařízení v OP VVV: např. metodická pomoc základním a mateřským školám (výběr šablon, zprávy o realizaci a udržitelnosti, vypořádání připomínek, kontroly atd.), pořádání školení či konzultační činnost atd