Přes 300 rodičů se zapojilo do dotazníkového šetření spokojenosti se vzděláváním ve školách

Rodiče dětí a žáků škol vyplnili více než 300 dotazníků, z některých škol se jich vrátilo vyplněných i přes 30, z jiných však jen několik. Díky velkému počtu odpovědí je nyní k dispozici ucelené hodnocení od rodičů, které sice nemá povahu objektivního výzkumu, ale je rozsáhlou anketou s velmi zajímavými výstupy. Ty poslouží při přípravě akčního plánu rozvoje vzdělávání na Královédvorsku pro následujících šest let. Plán připravuje Místní akční skupina ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem. Zapojují se také všechny obce v bezprostředním okolí. Plán bude hotov v červnu příštího roku.

Dotazník jsme rozdávali ve školách dětem, byl také k dispozici na internetových stránkách MAS. V dotazníku jsme se rodičů ptali, podle čeho vybírali pro své děti školu a zda jsou nyní se svým výběrem spokojeni. Kromě otázek s výčtem odpovědí, které bylo možné vybrat a zaškrtnout, jsme rodičům nabídli možnost připojit komentář. To využilo poměrně hodně z nich a díky nim jsme získali přes 40 dodatečných hodnocení.

Důvodem pro dotazníkové šetření nebylo porovnávání škol mezi sebou. Nebylo by to touto cestou objektivní a zbytečně by to mohlo podpořit rivalitu mezi školami. Cílem akčního plánu je opak – podpora spolupráce nejen mezi školami, ale také neziskovými organizacemi, poradenskými pracovišti a dalšími důležitými subjekty, které ovlivňují kvalitu vzdělávání. Pokud tedy dotazníky upozornily na určité problémy a výzvy, přijímáme je jako podněty pro diskusi s řediteli a učiteli ve školách, se zřizovateli škol (městy a obcemi) a také samozřejmě pro zpracování samotného akčního plánu. 

Mateřské školy

S volbou mateřské školy pro své dítě je spokojeno přes 82 % rodičů a dalších 13,5 % je spíše spokojeno. Zcela nebo částečně nespokojeno je tedy jen asi 4 % rodičů, pozitivní hodnocení tedy výrazně převažuje.

Při volbě mateřské školy se rodiče orientují především podle kvality a pověsti školy, a následně také podle dostupnosti.

Dodatečné komentáře jsou převážně pozitivní. Rodiče nejčastěji vyzdvihují dobrou práci učitelů, a to ve více než polovině všech komentářů. Někteří rodiče také pozitivně hodnotí spolupráci mateřské školy s rodinou, kvalitní předškolní přípravu nebo využití moderních vyučovacích metod.

Negativní komentáře, kterých je ovšem menšina, se zaměřují zejména na nedostatečně rozmanitý program a malou pestrost aktivit, objevila se i kritika sledování televize.

Ve srovnání se základními školami mnohem častěji děti navštěvují nejbližší mateřské školy v místě bydliště – a to konkrétně tři ze čtyřech dětí. Každý druhý rodič oceňuje blízkost mateřské školy k zaměstnání a delší provozní dobu, ale i to, že v mateřské škole „automaticky“ přijímají mladší sourozence či děti mladší než tři roky.

Mateřské školy tak zřetelně plní nejen výchovnou, vzdělávací a socializační funkci, ale pro rodiče jsou důležité již od poměrně nízkého věku dětí, aby se mohli vracet zpět do zaměstnání.

První stupeň základních škol

Také u prvního stupně základních škol převládá velmi vysoká spokojenost rodičů s výběrem školy. Pouze 11 ze 138 rodičů, kteří vyplnili dotazník, je zcela nebo spíše nespokojeno. Ostatní jsou zcela nebo spíše spokojeni.  

Hlavním důvodem pro výběr školy je však – na rozdíl od MŠ – především dopravní dostupnost, a to celkem v 68 % případů. To, že rodiče hledají školu podle dostupnosti, mimo jiné vede k tomu, že více než polovina dětí nechodí na spádovou školu, ale nejbližší, která je pro rodiče, zejména cestou do zaměstnání, nejdosažitelnější. Pro MAP z toho vyplývá, že spádové oblasti jsou bezpochyby důležité, ale často také nehrají roli a s tím je potřeba počítat.

Kvalita školy je podstatná pro 58 % rodičů, pověst pro polovinu. Konkrétnější požadavky, například na metody práce ve výuce, školní vzdělávací program či nabídku speciálních služeb, má asi 40 % rodičů, tedy každý druhý až třetí. Zřejmě stále přibývá rodičů, kteří podrobně sledují konkrétní vzdělávací nabídku školy a orientují se podlí ní.  

Velmi podstatnou roli však také hraje osobnost třídního učitele, ta je důležitá pro nadpoloviční většinu rodičů. To zřetelně zvyšuje nároky na pedagogy, jejichž roli ve výchově a vzdělávání dětí rodiče významně sledují.

Stále významným kritériem pro výběr školy je také nabídka školní družiny (51 %), jež lze vnímat jako kategorii příbuznou pro dopravní dostupnost, neboť pro rodiče znamená možnost věnovat se bez omezení zaměstnání.

Mezi komentáři převažují ty pozitivní. Největší část z nich se zaměřuje na dodatečné, speciální služby pro děti. Rodiče je vesměs oceňují, všímají si dobré práce asistentů pedagogů. Zároveň se ale objevuje dílčí kritika, pokud jsou tyto speciální programy k dispozici pouze ve specializovaných třídách. V souvislosti se vzdělávacími potřebami dětí si rodiče často cení, pokud je ve třídách menší počet žáků.

Je zřejmé, že na prvním stupni základních škol mnohem více než ve školkách řada rodičů řeší, jak škola zareaguje na speciální potřeby jeho dítěte – nejčastěji se podle dotazníků jedná o různá „dis“ znevýhodnění. A školy na potřeby těchto dětí musí stále více reagovat.

Mezi komentáři se také často objevuje hodnocení učitelů. Převažují komentáře, které učitele chválí, jiné se však všímají rozdílné kvality mezi pedagogy. Rodiče také negativně hodnotí, pokud se ve škole potkali s častější výměnou učitelů.

Druhý stupeň základních škol

Od rodičů, jejichž děti dochází na druhý stupeň základních škol, jsme obdrželi relativně nejméně dotazníků; celkem 72. Asi 28 % rodičů podle nich bylo zcela nebo částečně nespokojeno s volbou školy. Převažuje tedy stále částečná nebo úplná spokojenost rodičů, ale je zřetelně nižší, než v případě mateřských a základních škol.  

Také u druhého stupně školy převládá mezi důvody pro volbu kvalita školy a dopravní dostupnost. Vklínila se mezi ně logická kategorie – pokračování dítěte po absolvování prvního stupně také na druhém stupni ve stejné škole.

O něco menší roli rodiče než na prvním stupni přisuzují osobnosti učitele (cca 28 %), kvalitní vzdělávací program, metody práce a individuální přístup jsou důležité pro každého čtvrtého až pátého rodiče.

Vysvětlení těchto jevů není z dotazníků jednoznačné. Přesto se nabízí porovnat stále se snižující spokojenost rodičů s volbou školy s nižšími nároky rodičů na důvody pro výběr konkrétní školy. Určitou roli v tom může hrát i fakt, že část žáků odchází v sedmé třídě na gymnázium. 

Také komentářů máme k dispozici nejméně. I zde převažují pozitivní hodnocení, ale většina komentářů je jen stručná a poměrně obecně chválí školu či učitele. Největší výtky směřují k rozdělování dětí podle oborů a vysokému počtu dětí v některých třídách.

Souhrn

Za vyplnění dotazníků patří poděkování rodičům i vedení škol, které se do rozsáhlého šetření zapojili. Zavázali jsme se, že konkrétní informace o jednotlivých školách předáme pouze jejich ředitelům – jsou totiž velmi subjektivní, protože dotazníky vyplnili jen někteří rodiče. Výsledek hodnocení školy by byl zkreslující především tam, kde se do vyplňování dotazníků zapojilo jen málo rodičů. A porovnávat školy, kde dotazník vyplnilo několik desítek rodičů, s těmi, kde si tu práci dalo jen několik, by nedávalo žádný smysl.

Není tedy dobré soustředit se na detaily v jednotlivých dotaznících, ale na to, o čem vypovídají v celku. A ukazují, že rodiče se stále více zajímají o kvalitu výuky, a konkrétně stále více o vzdělávací program. Řeší individuální potřeby svých dětí a potvrzují tím trend, že školy si již nevystačí s univerzální výukou, ale musí stále více reagovat na potřeby jednotlivých dětí, vč. různě znevýhodněných, a hledat cesty, jak je maximálně zapojit a podpořit je ve vzdělávání.
Ostatně na to je také zaměřen místní akční plán, který sleduje především růst kvality ve vzdělávání a schopnost škol reagovat na potřeby dětí.

Dotazníky potvrdily dobrou zprávu – školy ve Dvoře Králové a okolí tuto cestu již nastoupily a rodiče to vědí a oceňují to. A zároveň staví školy před další výzvy.  

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KE STAŽENÍ ZDE