Pracovní verze strategie odeslána na MMR

Strategie, kterou pracovníci MAS Královédvorsko společně s externími odborníky v průběhu roku vypracovali, byla zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj k připomínkování. Zaslání a zveřejnění na stránkách MMR je povinné a musí být splněné do 31. 8. 2014, a to v rámci povinného výstupu OPTP (Operačního programu Technická pomoc), do níž byla naše MAS zapojena. MMR následně pracovní verzi strategie, kontakt pro zaslání připomínek, datum do kterého je nutné připomínky zaslat a případně další informace uvedené ve formuláři zveřejnění na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj, kde již je pro strategie vzniklé v rámci výzvy vytvořen speciální prostor.
Dále bude připomínkování probíhat v režii konkrétní MAS, připomínky budou zasílány na jimi vybraný e-mail a po ukončení připomínkového řízení budou souhrnně vypořádány.

Závazné kroky pro přípravu strategie

1.      Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika (na základě dostupných statistických dat)

2.      Analýza problémů

·   Vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji území na základě socioekonomické analýzy

3.      Analýza potřeb

·   Vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu kvalitativnímu rozvoji území

4.      Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území

·  Přehled relevantních strategií, které mají na daném území dopad, aby mohly být jejich cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a nedocházelo k rozporům mezi existujícími strategiemi

5.      Stanovení cílů a jejich prioritizace

Stanovení vize strategie

Stanovení strategických a specifických cílů a jejich vzájemné návaznosti a provázanosti

6.      Návrh konkrétních opatření

Definice konkrétních opatření pro naplnění stanovených cílů

7.      Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“

PRACOVNÍ VERZE STRATEGIE MAS KRÁLOVÉDVORSKO KE STAŽENÍ ZDE