Organizační struktura

MAP III

 

MAP II

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

 • Je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP.
 • Volí si svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování.
 • Řídí se platným Statutem a Jednacím řádem.
 • Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

 

REALIZAČNÍ TÝM - realizační tým MAP
                               - realizační tým Implementace

Zajišťuje:

 • Podporu činnosti Řídícího výboru a pracovních skupin.
 • Zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek.
 • Monitorování průběhu realizace povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP – zprávy o realizaci projektu.

 

KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINA

 • Koordinační pracovní skupina se schází 1 x do měsíce a řeší administrativní záležitosti projektu, činnosti pracovních skupin a veškeré otázky související s dějem projektu.

 

FINANCOVÁNÍ

 • Pracovní skupina Financování připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru a aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.
 • Obsahem její práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit.

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

 • Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Dále také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území.
 • Obsahem pracovní skupiny je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací.

   + SPOLUPRÁCE S ŠPP, ŠPZ, OSPOD, SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI

Zajistí:

 • Zvýšení spolupráce OSPOD, poskytovatelů sociálních služeb a škol k předcházení i řešení školní neúspěšnosti dětí
 • Zvýšení informovanosti o nabídce sociálních služeb v regionu při spolupráci se školami při řešení náročných situací při výchově a vzdělávání dětí

 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Obsahem pracovní skupiny je:

 • Výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti
 • Začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti
 • Prolínání čtenářské gramotnosti do jiných předmětů a její vliv na zlepšování výsledků žáků

 

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Zabývá se:

 • Novými metodami rozvíjení matematické gramotnosti a vyhodnocením jejího vlivu na zlepšování výsledků žáků
 • Vyhodnocením přínosu různých forem podpory pro vzdělávací výsledky žáků
 • Zajištěním kontinuity rozvoje matematické gramotnosti žáků a prostupnosti vzdělávacích stupňů od MŠ přes 1. stupeň až ke 2. stupni ZŠ.

 

SPOLUPRÁCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Má za cíl:

 • Zřízení platformy pro spolupráci a koordinaci mezi zřizovateli a školami v regionu.
 • Posílit neformální spolupráci škola a pedagogů (nejen) v oborové spolupráci.
 • Rozvoj spolupráce MŠ-ZŠ a ZŠ-SŠ.

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Řeší problémy při přestupu (mezi stupni, školami) a zajistit přenos informací o potřebách a aplikovaných opatření u dětí/žáků/studentů.
 • Získávají a sdílejí zkušenosti se vzděláváním specifických cílových skupin dětí (dvouletými dětmi v MŠ, děti s odlišným mateřským jazykem, nadanými dětmi, atd.).

 

KOMUNIKACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Zajišťuje:

 • Osvojení funkčních forem komunikace se zákonnými zástupci a veřejností.
 • Zlepšení a zvýšení komunikaci škol a veřejnosti.
 • Hledání a nastavení ideální komunikace mezi učiteli a rodiči a školou a veřejnosti.

 

NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem této pracovní skupiny je:

 • Zlepšit spolupráci subjektů neformálního vzdělávání.
 • Provázat a zkoordinovat nabídky a poptávky aktivit neformálního vzdělávání.
 • Posílit personální zajištění aktivit neformálního vzdělání.

 

DIDAKTICKÉ PORTFOLIO O KRÁLOVÉDVORSKU

Má za cíl:

 • Motivovat školy k vzájemné spolupráci při projektových dnech a projektových aktivitách.
 • Zvýšit povědomí dětí a žáků o místu, kde žiji = Královédvorsko, místě zakotvené učení, venkovský prostor.

 

VYUŽITÍ ROBOTICKÉHO CENTRA ŠKOLAMI, IMPLEMENTACE DO ŠVP ŠKOL

 • Tato pracovní skupina pracuje na vybudování robotického centra pro výuku polytechnických oborů. Centrum bude sloužit pro Základní i Mateřské školy v území ORP. Cíleně bude využíváno žáky 7. a 8. třídy. 

 

MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE

 • Zajistí fungující mezigenerační spolupráci mezi žáky a seniory. Například – tematickými návštěvami seniorů ve výuce nebo naopak návštěvy žáků u seniorů.

 

PODPORA AKTIVIT PRO SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI A DĚTI TALENTOVANÉ

 • Sociálně znevýhodněné děti a děti ohrožené školní neúspěšností budou podporovány pro zvládnutí učiva ve škole, a to prostřednictvím individuálního doučování.

Zaměří se na:

 • Podpoření rozvoje talentu u nadaných dětí
 • Zjištění zájmu dětí o neformální vzdělávání, výběr zaměření kroužku, zjištění motivace a přínosu kroužku pro další rozvoj osobnosti

 

Nové pracovní skupiny:

Přírodovědná gramotnost

Anglický jazyk

Vychovatelky ve školních družinách