Krajské dotační programy 2014

Stejně jako v loňském roce nebyly vypsány programy v dotační oblasti Inovace. V oblasti volnočasové aktivity lze žádat o podporu na Rekonstrukci a modernizaci objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže. Z této oblasti byl samostatně vyčleněn Sport a tělovýchova, kde je možné žádat mimo jiné o dotaci s projektem do programu Pohybová gramotnost. Nově je podporováno školení nejen trenérů a rozhodčích, ale i cvičitelů.  V oblasti kultura a památková péče je nově zařazen program Podpora publikační činnosti a literatury. Žádosti a projekty v Programu obnovy venkova budou od letošního roku nově administrovány také prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje http://dotace.kr-kralovehradecky.cz, kde najdou žadatelé podrobnější informace k jednotlivým dotačním titulům, zejména pak termíny podání žádostí.

Oblast

Program

Zahájení výzvy

Ukončení výzvy

Regionální rozvoj

Podpora hasičské techniky pro obce s JPO

02.01.2014

15.03.2014

 

Podpora svazků obcí

02.01.2014

03.02.2014

 

Pořízení územních plánů obcí do 1000 obyvatel

02.01.2014

03.02.2014

 

Propagace cyklobusů v turistických regionech

02.01.2014

03.02.2014

Vzdělávání

Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže – rozvoj talentů

14.01.2014

19.02.2014

 

Podpora výuky učebních oborů

14.01.2014

19.02.2014

 

Zájmová práce se žáky mimo vyučování

14.01.2014

19.02.2014

Prevence

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže

13.01.2014

19.02.2014

Volnočasové aktivity

Podpora celoroční činnosti místních organizací

13.11.2013

19.12.2013

 

Akce pro děti a mládež ve volném čase

13.11.2013

19.12.2013

 

Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže s regionální působností

13.11.2013

19.12.2013

 

Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží s regionální působností

13.11.2013

19.12.2013

 

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

13.11.2013

19.12.2013

 

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže

13.11.2013

19.12.2013

Kultura a památková péče

Podpora a rozvoj profesionálních a i neprofesionálních kulturních aktivit

15.11.2013

15.01.2014

 

Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

15.11.2013

15.01.2014

 

Podpora publikační činnosti a literatury

15.11.2013

15.01.2014

 

Obnova historických varhan

15.11.2013

15.01.2014

Cestovní ruch

Úprava lyžařských běžeckých tras

02.01.2014

03.02.2014

 

Podpora muzeí československého opevnění

02.01.2014

03.02.2014

Program obnovy venkova

Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

11.11.2013

13.12.2013

 

Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura

11.11.2013

13.12.2013

 

Podpora integrovaných projektů svazků obcí

11.11.2013

13.12.2013

 

Snížení zadluženosti obcí a DSO

11.11.2013

13.12.2013

Sport a tělovýchova

Pohybová gramotnost

13.11.2013

19.12.2013

 

Pořádání významných sportovních akcí mládeže

13.11.2013

19.12.2013

 

Pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „sport pro všechny“

13.11.2013

19.12.2013

 

Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností

13.11.2013

19.12.2013

 

Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích

13.11.2013

19.12.2013

 

Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením

13.11.2013

19.12.2013

 

Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů

13.11.2013

19.12.2013

 

Podpora vrcholového a výkonnostního sportu

13.11.2013

19.12.2013