Co je to MAP?

Území ORP Dvůr Králové nad Labem zahrnuje 23 mateřských a základních škol, včetně dvou škol zřizovaných krajem - Základní školu a Praktickou školu ve Dvoře Králové nad Labem a Základní školu logopedickou a Mateřskou školu logopedickou v Choustníkově Hradišti. Současný trend vzdělávání neodráží potřeby, které by vyplynuly ze společného dialogu a chybí mu dynamický rozvoj. Jedním
z důvodů je, že školy o rozvoj neusilují koordinovaně a aktivně do svého rozvoje nezapojují také další zájmové skupiny, jako jsou například rodiče, žáci, nestátní organizace, sociální služby aj. Jen málo je využíván potenciál regionu a ekonomika spolupracujícího partnerství, kde se mohou investice, znalosti, změny a zkušenosti sdílet v pravidelném systému. Chybí také setkávání ředitelů a zástupců zřizovatelů škol z celého společného území ORP, které by bylo zaměřeno na hodnocení kvality vzdělávání, plánování potřeb jednotlivých škol a zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.

Cílem projektu je vytvořit partnerství lokálních škol na území ORP, v jehož rámci budou probíhat setkání ředitelů, učitelů a dalších zainteresovaných partnerů s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do věku 15 let a zejména těch, které jsou z různých důvodů ohroženy školním neúspěchem. Zde budou zúčastnění na základě spolupráce a efektivní komunikace vytvářet místní akční plán, který bude reagovat na specifické potřeby školských zařízení. Dojde tak ke zlepšení vzájemné spolupráce jednak mezi pedagogy, školami a zřizovateli, ale také dalšími partnery, kteří se zabývají vzděláním. Tím se začne zkvalitňovat výuka, vzdělávání i kompetence pedagogů. Na základě uzavření funkčního partnerství mezi zřizovateli škol a jednotlivými školami vznikla dohoda, že nyní bude tuto činnost zajišťovat MAS Královédvorsko, z. s., která bude tato setkání organizovat a plánovat. Společně vytvořené výstupy pak budou projednány a schváleny řídícím výborem. Při tvorbě místního akčního plánu je hlavním cílem stanovit priority, na které se mají zúčastněné strany zaměřit a podpora rozvoje dalších služeb, které se vzděláváním zabývají. To celé přispěje k lepší spolupráci mezi školami a větší motivaci ke vzájemnému učení v oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých žáků v těchto školách.

Výstupy projektu budou publikovány na stránkách MAS Královédvorsko, v měsíčníku Noviny královédvorské radnice, dalším občanům ORP je zprostředkují zapojené obce a navíc budou zapojené školy informovat o výstupech projektu rodiče svých žáků.