Analytická část ISÚ Královédvorska k připomínkování

Aktuálně jsou zpracované dvě části tohoto dokumentu – úvodní a analytická část. Úvodní část se týká chodu samotné Místní akční skupiny a nepromítají se do ní data o obcích. V analytické části dochází pak k souhrnu posbíraných dat v jednotlivých obcích, výsledků dotazníků i veřejných projednávání. Analytická část zahrnuje také data z Českého statistického úřadu, která jsme si konkrétně pro naše území vyžádali. 

Právě v rámci této části strategie bychom Vás chtěli požádat o spolupráci. Pokud budete mít po přečtení dokumentu jakékoliv náměty, nápady, připomínky, prosíme vyplňte Připomínkový list k analytické části ISÚ a zašlete nám jej. Zúčastnit se také můžete veřejného připomínkování, které se bude konat 27. 5. 2014 od 17 hodin - pozvánka zde

Také každá obec bude mít k dispozici elektronickou i tištěnou verzi analytické části tak, aby mohla projít připomínkováním.

Proto, kdo budete mít zájem, bude pro Vás strategie v tištěné verzi dostupná od příštího týdne na každé obci v úředních hodinách společně s připomínkovými listy. Strategii bude možno v této první verzi připomínkovat do 15. června 2014.

ANALYTICKÁ ČÁST INTEGROVANÉ STRATEGIE KRÁLOVÉDVORSKA - 1. verze k připomínkování