Pracovní setkání k tvorbě strategického dokumentu pro oblast vzdělávání

MAS Královédvorsko jako realizátor projektu a město Dvůr Králové nad Labem jako partner projektu, uspořádali toto setkání ve dnech 18. – 19. 5. 2017, v nedalekých Hrobicích. Setkání se zúčastnilo celkem 13 ředitelů MŠ, ZŠ i ZUŠ, zástupci odboru školství z Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem a vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Aktivní práce všech zúčastněných vedla k potvrzení a doladění stanovení cílů u jednotlivých priorit, kterými jsou:

1)Rozvoj pedagogických kompetencí a kapacit

2)Spolupráce ve vzdělávací soustavě

3)Naplňování vzdělávacích potřeb dětí, kvalita ve vzdělávání

4)Neformální vzdělávání

5)Investice

Každá z výše uvedených priorit měla stanoveno až několik cílů. Každému z cílů byl přiřazen garant – instituce či osoba, která je a bude za jeho naplnění nejvíce odpovědná. Po definici cílů se pokračovalo definováním jednotlivých konkrétních aktivit, které by již měly vést k naplnění daného cíle. Konkrétní podoba strategického dokumentu je aktuálně ještě v připomínkovém procesu u jednotlivých účastníků pracovního setkání a probíhá zapracování jednotlivých návrhů a podnětů vzešlých z jednání. Tímto bychom rádi všem zúčastněným poděkovali za jejich aktivní účast, přínosnou tvorbu a strávený čas nad definováním podoby dokumentu, jež se pro příští roky stane klíčovým podkladem určujícím prioritní aktivity oblasti vzdělávání na Královédvorsku.