Vyhlášena výzva ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné zaměření výzvy: Infrastruktura základních škol

Typy podporovaných projektů: 

Aktivita Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - 

Rekonstrukce, pořízení vybavení, modernizace, zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a všeobecně zkvalitnění systému základních škol v regionu. Stavení úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu - rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝZVY - navýšení alokace

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 3 této výzvy