Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova II

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE PROBÍHAT VE DNECH OD 14. 3. 2018 DO 4. 4. 2018

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MAS (včetně příloh) PROBÍHÁ ZASLÁNÍM PŘES PORTÁL FARMÁŘE

Poskytované konzultace pro žadatele

Schválení výzvy RO SZIF

Pozvánka na seminář pro žadatele, Prezentace ze semináře

Pravidla pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Interní postupy pro programový rámec PRV

PRO ŽADATELE JEJICHŽ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE JSOU VYŠŠÍ NEŽ 1 000 000 Kč bez DPH, NUTNO VYPLNIT FINANČNÍ ZDRAVÍ

Finanční zdraví 

VYHLÁŠENÉ FICHE 

(Pro stažení a správné zobrazení fichí dejte otevřít, následně uložte do svého počítače a otevřete uložený soubor z místa ve svém počítači)

F1 Vzdělávací a informační akce

 

F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

Soulad se SCLLD MAS Královédvorsko - povinná příloha pro všechny Fiche

Čestné prohlášení ke stavebním pracím - povinná příloha pro všechny Fiche

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel - vzor povinné přílohy pro všechny Fiche

OSTATNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst

Registrace žadatele do portálu farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Pravidla publicity

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

Registr podpor de minimis

Brožura s popisem podporovaných aktivit, výše dotace k jednotlivým opatřením/fichím a informace pro žadatele - časový harmonogram